تهران
بهار شمالی
09120679367
۰۲۱۹۵۰۲۵۰۲۰
info@goldenservers.net
info@goldenservers.net

شماره حسابها

شماره حسابها بنام شرکت داده گستر فرزانگان می باشد.

شماره کارت

6104-3376-2990-6031

شماره حساب

8368439738

شماره شبا

IR02 0120 0000 0000 8368 4397 38

عنوان بانک

بانک ملت