شماره حسابها

پس از واریز، لطفاً رسید واریزی را از طریق تیکت ارسال نمائید.

شماره کارت

6104-3374-5806-3318

شماره حساب

8772629940

شماره شبا

IR420120020000008772629940

عنوان بانک

بانک ملت

شماره کارت

5041-7210-6300-9782

شماره حساب

1021940381

شماره شبا

IR180700001000112194038001

عنوان بانک

بانک رسالت

شماره کارت

6219-8610-3323-6794

شماره حساب

962188825427551

شماره شبا

IR840560962188802542755001

عنوان بانک

بانک سامان

شماره کارت

6037-9974-9474-1276

شماره حساب

0224676316006

شماره شبا

IR250170000000224676316006

عنوان بانک

بانک ملی ایران